WYSZUKAJ


REGULAMIN PORTALU ŚWIADEK WYPADKU ( https://swiadekwypadku.pl )

 

DEFINICJE
 
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Portal – serwis internetowy https://swiadekwypadku.pl  znajdujący się pod adresem internetowym https://swiadekwypadku.pl , stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji na Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem.
Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – Velgato sp. z o.o., będący jednocześnie właścicielem Portalu.
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji Portalu takiego materiału do publikacji na Portalu. Przekazując materiał do Redakcji Portalu, Autor potwierdza iż jest właścicielem zamieszczonego materiału oraz zapoznanie się z Regulaminem Portalu i akceptuje jego postanowienia. 
Materiał – przekazane informacje, które mają być zamieszczone na Portalu.
 
 
§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej https://swiadekwypadku.pl 
 2. Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z Portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem Portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji Portalu.
 5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 
 
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 
 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich,a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji Portalu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych na Portalu. Redakcja Portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięty z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji Portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. Konto Użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji Portalu, gdy Redakcja Portalu uzna to za konieczne.
 10. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją Portalu a Użytkownikiem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 
 
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 
 1. Redakcja Portalu dołoży wszelkich starań, by informacje i dane prezentowane na Portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
 2. Redakcja Portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu. 
 3. Redakcja Portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do Portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
 4. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 6. Redakcja Portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji Portalu. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane na Portalu.
 8. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 9. Na Redakcji Portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.
 10. Redakcja Portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 11. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 12. Redakcja Portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości Portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
 13. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia z Portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
  2. zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu.
 

§4. PRAWA  AUTORSKIE
 
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się na Portalu, należą do Redakcji Portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.0.1191).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych na Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na Portalu wymaga zgody Redakcji Portalu.
 
 
§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na Portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz 1000).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”),po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Velgato sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-301), przy ul. Bronowickiej 3B/12.
 3. Redakcja Portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych na Portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na Portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających Portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
 5. Redakcja Portalu, aby dostosować do oczekiwań jego Użytkowników w szczególności treść i usługi Serwisu https://swiadekwypadku.pl  używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer https://swiadekwypadku.pl na komputerach Użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu Użytkowników i korzystania przez nich z wybranych stron Portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja Portalu jednoznacznie zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach Internetowych oddanych Użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach Portalu.
 

§6. PŁATNOŚCI DOTYCZĄ TYLKO FIRM ZA UMIESZCZENIE W KATALOGU FIRM  (OPŁATA ZA PAKIET PERŁOWY I DIAMENTOWY)
 
 1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję w Serwisie z góry.
 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu.
 3. Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer bądź przy pomocy przelewów on-line.
 4. Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl.
 5. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/ w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać http://www.dotpay.pl/reklamacje/. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
 

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 
 1. Zarejestrowanym Użytkownikom  jak i niezarejestrowanym przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby wskazany w niniejszym dokumencie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Redakcja Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego (w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie niezwłocznie przesłana przez Redakcję Portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
 5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji Portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Redakcja Portalu jednoznacznie zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcję Portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 8. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.
 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go na Portalu.
 2. Opublikowane na Portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja Portalu postanowi inaczej.
 3. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję Portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ogólnopolski Portal dla poszkodowanych oraz świadków zdarzeń komunikacyjnych i nie tylko.

Polska stwarza swoim mieszkańcom wiele możliwości, jednak równie dużo zagrożeń. W skali roku dochodzi tutaj do bardzo wielu zdarzeń komunikacyjnych, których sprawcy często pozostają niewykryci i bezkarni. Istotną rolę w takich sytuacjach odgrywają świadkowie wypadków komunikacyjnych, których niejednokrotnie brakuje. Dzięki Portalowi Świadek Wypadku, będą Państwo mogli w szybki i prosty sposób znaleźć osoby, które widziały lub nagrały zdarzenie z Waszym udziałem na terenie całego kraju. Misją Portalu jest pomoc Ofiarom różnego rodzaju zdarzeń drogowych i nie tylko. Każdy Świadek Wypadku może się do nas nas zgłosić, umieścić zdjęcie lub nagranie, które zarejestrował bądź opisać szczegóły Wypadku, który widział bądź zarejestrował. Każda, nawet najmniejsza informacja, może być na wagę złota dla osoby poszkodowanej i nie tylko. To co codziennie widzimy na naszych drogach ma naprawdę wielkie znaczenie, dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnej współpracy. Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy? Nic mylnego! A jeśli kiedyś to Ty będziesz potrzebował pomocy? Jeśli Ty będziesz szukał sprawcy zdarzenia? Po to powstał ów Portal Świadek Wypadku.pl. Wypadki drogowe zdarzają się wszędzie i dość często. Wiele osób potrzebuje wtedy pomocy, a pomocnym może okazać się każdy nawet Ty. Pamiętaj to nic nie kosztuje, a Twoje nagranie lub zeznanie, może komuś naprawdę uratować życie. Np. Uchronić od więzienia, niesłusznego oskarżenia, pozwoli uzyskać należne odszkodowanie z tytułu wypadku itp. Wypadek to efekt nagły niezamierzony zdarza się nagle i niespodziewanie o każdej porze dnia i nocy. Nikt z nas nie wie, kiedy dokładnie będzie potrzebował Twojej pomocy, może jutro, może za chwilę, a może za rok. Dlatego też oddajemy do waszej dyspozycji ten Portal, apelujemy do Wszystkich zrzeszajmy się w słusznej sprawie, pomagajmy bezinteresownie . Zapewniamy wyłącznie rzetelne oraz sprawdzone informacje o zdarzeniach z całego kraju. Informacje na temat jakiegokolwiek wypadku drogowego ( kolizji, potrącenia, wymuszenia itp. ), może być dla szukającej osoby zbawienne. Dlatego apelujemy o ujawnianie wszelkich wiadomości, które mogą okazać się bardzo pomocne w rozwiązaniu sprawy. Zapamiętaj warto pomagać, ponieważ kiedyś to my sami możemy potrzebować pomocy.

Świadek wypadku - razem znaczymy więcej.

Zachęcamy do współpracy inne Portale, Organizacje, Stowarzyszenia oraz Firmy, które mogą uskutecznić, usprawnić nasze działania. Wspólnymi siłami, możemy zbudować dzieło, z którego będą korzystały, setki, tysiące, a w przyszłości nawet miliony użytkowników. To jest do wykonania! Wystarczy chcieć, wystarczy dobra wola ludzi o pomocnym sercu, a życie kierowców, pasażerów oraz użytkowników dróg stanie się o wiele bezpieczniejsze. Przyszłościowo na Portalu chcemy utworzyć katalog Firm związanych bezpośrednio ze wszystkim co usprawni likwidację szkód , we wszystkich aspektach wypadku itp. Zachęcamy do włączenia się w akcję, bądźmy aktywni razem stwórzmy Portal dla wszystkich!Odnajdź świadka zdarzenia za darmo!
DODANIE OGŁOSZENIA W PORTALU JEST BEZPŁATNE!

Jeśli natomiast posiadasz własną firmę i chcesz wesprzeć rozwój naszego portalu, możesz dodać swoją działalność do naszego katalogu, korzystając z jednej z podanych opcji biznesowych:

PROMUJ FIRMĘ

WYBIERZ PAKIET PONIŻEJ

Partnerzy

Sanitas DuoMedic Mediatech Comperia FoxRed Studio Graficzne Zostań naszym partnerem